Projekty, které realizujeme v tomto programovém období (2014 – 2020)

V letech 2017-2018 plánuje Dopravní podnik Ostrava a.s. díky 4 projektům s názvem „Obnova vozového parku MHD v DPO I. – IV.“ rozšířit vozový park o několik moderních bezemisních a nízkoemisních vozidel jako jsou trolejbusy, elektrobusy a středněkapacitní tramvaje. Tato vozidla bychom rádi pořídili za finanční pomoci dotací z EU v novém programovacím období a to v rámci nového „Integrovaného regionálního operačního programu 2014 - 2020“, výzvy č. 20. Nově pořízená vozidla budou obsluhovat lokality Hranečník, Klimkovice, Poruba a Ostrava – Jih. Připravované projekty jsou v souladu s Integrovaným plánem mobility Ostrava z roku 2015. Městská hromadná doprava v Ostravě je zařazena do Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS a je zajišťována Dopravním podnikem Ostrava a.s., který se snaží kontinuálně obnovovat a rozšiřovat vozový park. Občanům Ostravy a jejím návštěvníkům tím poskytuje kvalitnější služby, pro které se stane cestování veřejnou hromadou dostupnější a pohodlnější. Připravované projekty jsou rovněž v souladu s Koncepcí rozvoje cestovního ruchu statutárního města Ostrava. Pořízením nízkoemisních a bezemisních vozidel dojde ke zlepšení kvality ovzduší. Věříme, že zkvalitňování služeb povede ke zvýšení poptávky po veřejné hromadné dopravě, a tím ke snížení využívání individuální dopravy, která významným způsobem znečišťuje ovzduší.

Dopravní podnik dále v rámci „Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020“, výzvy 22 realizuje projekt zaměřený na „Odbavení cestujících ve vozidlech MHD v DPO prostřednictvím bezkontaktních bankovních platebních karet“, jehož smyslem je rozšíření odbavovacího systému ve vozidlech MHD společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. o systém odbavení pomocí bezkontaktních bankovních karet. A pořízení nového vybavení pro revizory společně s tvorbou potřebného softwarového řešení.

V realizaci je rovněž projekt s názvem „Obnova referenstkých vozidel v DPO“, jehož předmětem je obnova vozového parku referentských vozidel žadatele Dopravního podniku Ostrava a.s. (DPO) pořízením nových referentských vozidel v souladu s cílem vyhlášené 13. výzvy Národního programu Životní prostředí, kterým je snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí zejména snížením emisí z dopravy a snížení hlukové zátěže, a to prostřednictvím podpory využívání vozidel s alternativním pohonem. Hlavním záměrem projektu je především pokračovat v nastaveném procesu obnovy vozového parku DPO a také ve snižování emisních limitů provozováním ekologických vozidel.